Fullsatt – 1g Mobbning och utsatthet online och IRL

Upplevelse av tillhörighet och social trygghet, en grundförutsättning för intellektuell utveckling

Åldersövergripande arbete

Linda Bonaventura, Stiftelsen Friends och Björn Johansson, Örebro Universitet

Sammanfattning: Stiftelsen Friends arbetar för ett samhälle fritt från mobbning. Vartannat år arrangerar vi konferensen World Anti Bullying Forum med internationella forskare för att sprida kunskap från forskarsamhället till skolorna. Våren 2020 ger vi ut en forskningsantologi. Beprövade metoder är centralt. Friends barn- och ungdomsråds egna berättelser om mobbning varvar forskarnas artiklar för att belysa barnets individuella erfarenhet. Linda Bonaventura från Friends och Björn Johansson från Örebro Universitet presenterar forskningens resultat.

Beskrivning: Stiftelsen Friends arbetar för ett samhälle fritt från mobbning och för att identifiera metoder som förväntas kunna påverka skolans trygghetsarbete i en positiv riktning. Vartannat år arrangerar vi den internationella konferensen World Anti Bullying Forum med forskare från hela världen. Att sprida kunskap som finns i forskarsamhället till skolorna är angeläget och 2020 ger vi ut en forskningsantologi som belyser några av de områden och slutsatser som är viktiga för en positiv utveckling.

I antologin ligger fokus på att föra ut pågående forskning i samhället. Beprövade metoder är centralt. Vi kommer även att föra in barns perspektiv genom Friends barn- och ungdomsråds egna berättelser om mobbning. Dessa berättelser varvar forskarnas artiklar för att ständigt hämta tillbaka läsaren till barnets individuella erfarenhet. Utöver det inleder Friends processledare varje kapitel med synpunkter för hur lärare kan använda forskningen konstruktivt. Inledning och avslutning för hela antologin skrivs av forskarna Robert Thornberg, Professor i pedagogik, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet och Björn Johansson Fil.Dr. Docent, Universitetslektor Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Örebro universitet.

Artiklarnas teman och skribenter är:

  1. Mobile Bully-victim behavior on Facebook: The Case of South African Students – Michael Kyobe. University of Cape Town.
  2. Social norms in an Era of Invidualization – René Veenstra. University of Groningen.
  3. Sociology and Politics of School Bullying: Insights from Japan for the Second Paradigm - Shoko Yoneyama. University of Adelaide.
  4. Highlights and insights from 20 years of Friendly Schools research: An Australian whole-school intervention to improve student social and emotional wellbeing and prevent bullying behaviours - Donna Cross, Natasha Pearce, Therése Shaw, Mel Epstein, Erin Erceg, Juli Coffin, Amy Barnes, Helen Monks, Kevin Runions. Telethon Kids Institute, Australia, University of Western Australia, Australia, Department of Health, Touchstone Child and Adolescent Mental Health Service.
  5. Violence against LBGTQ Students: Punishing and Marginalizing Difference – Elizabeth Payne and Melissa J Smith. Hunter College School of Education, CUNY.
  6. Challenging cases of bullying: let’s take the challenge - Christina Salmivalli. University of Turku, Finland.

Vi vill hålla i ett seminarium om forskningens resultat med efterföljande samtal om konstruktiva metoder tillsammans med Björn Johansson från Örebro universitet, Linda Bonaventura Utvecklingsledare från Friends, samt med lärare/rektor och en representant från Friends barn och ungdomsråd.

Anknytning till artikel 6: Barnets utveckling, hälsa och psykosociala välfärd är i många avseenden beroende av varandra. Skolan utgör den största sociala plattformen efter familjen för barn. Upplevelse av trygghet och social tillhörighet i ett sammanhang är en grundförutsättning för intellektuell utveckling i samma kontext. För att barn ska kunna tillgodogöra sig skolans utvecklingsmål på bästa sätt behöver därför sammanhanget vara fritt från våld, kränkningar och trakasserier, anpassat efter barnets behov.

 

Förebyggande arbete mot utsatthet online

13-18

Caroline Engvall Safe selfie academy

Sammanfattning:  
Safe selfie academys idé är att högstadieelever under en dag får utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får eleverna (ambassadörerna) också med sig gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet – kunskap de tar ut i sina skolor och föreläser om.  Safe selfie academy verkar förebyggande för såväl redan som blivande utsatta, deras kompisar samt blivande förövare (i samtal om attityder, normer och brott).

Beskrivning: Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar på nätet och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier online (Friends nätrapport, 2017), men mörkertalet är enormt. Internet har visat sig vara ett utmärkt verktyg för förövare att ta kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Nätförövarna finns på alla sociala forum som är populära hos barn. Sexualbrott på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar. Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. Detta på grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot. Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit pressad på bilder eller ha tvingad att utföra övergrepp på sig själv exempelvis via webbkamera.

Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som vi alla kan och behöver ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle. Säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste ungdomsfrågor för att förbygga psykisk ohälsa vid en typ av brott som sällan anmäls på grund av skam, känslor av svek och hot från skickliga förövare.

Mer information: http://safeselfie.se/safeselfieacademy

Safe selfie academy arbetar efter de Globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Akademin strävar mot mål 3: ”att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.”

Akademin strävar mot mål 16: ”att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.”

Anknytning till artikel 6: Safe selfie academy står för socialt värdeskapande inom:
* Barn och unga
* Psykisk (o)hälsa/välbefinnande
* Utanförskapsprevention
* Utbildning/skola
* Demokrati