Fullsatt – 1f En rättighetsbaserad skola

En rättighets­baserad skola genom­syras av barn­konven­tionen

Åldersövergripande arbete

Pernilla BaraltMikael Blixt1, Eslöv kommun2, Karlskoga kommun3

1 UNICEF Sverige 2 Eslöv kommun 3 Karlskoga kommun

Sammanfattning: UNICEF Sverige berättar om sin modell Rättighetsbaserad skola med Eslöv och Karlskoga berättar om hur de praktiskt arbetar med modellen. Syftet med Rättighetsbaserad skola är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns rättig­heter inom skolan. Modellen är flexibel och anpassas efter varje skolas förut­sättningar från förskole­klass till gymnasiet. Barnkonventionen är vägledande för beslut som tas på skolan och i samspelet mellan elever, lärare samt personer som arbetar i skolans närhet.

Beskrivning: UNICEF Sverige kommer att presentera modellen Rättighetsbaserad skola. En brittisk studie visar att elever i rättighetsbaserade skolor är bättre på att värna om sina rättigheter. Elever fick större lusta att bidra mer aktivt till att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla elever på skolan. Mobbning och trakasserier minskade på skolor som arbetar utifrån modellen. Studien visar även att elever och personalens trivsel ökar i samband med arbetet med modellen.   Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar

  1. Kunskap om barn­­konven­­tionen
  2. Ökat elev­­inflyt­ande
  3. Engage­mang för sina och andra barns rättig­­heter
  4. Imple­men­­tering av barnkonventionen
  5. Sam­verkan

Modellen syftar till att skolan ska i sina visioner, värde­ringar och mål genomsyras av barnkonventionen. Prin­ciperna i kon­ven­tionen prakti­seras i de var­dagliga kontakt­erna mellan lärare och elever och används som referens­punkt i ut­ar­betande av regler och för­hållnings­sätt.   Skolor i Eslövs kommun har arbetat med modellen sedan 2013. De kommer berätta om hur de arbetar praktiskt med att öka barnens inflytande i skolan och hur de implementerar barnkonventionen i deras förskoleverksamhet.  I Karlskoga kommun har skolan arbetat med modellen i något år. De kommer att berätta om hur de arbetar med modellen i deras grundskolor. De kommer att berätta om hur vuxna och barn lär sig om barnkonventionen och hur de arbetar för en bättre struktur inom skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.  

Anknytning till artikel 6: Syftet med modellen är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter inom skolan. Att ge både vuxna och barn ett ramverk och kunskap om hela barnkonventionen, gynnar barnets rätt till utveckling. Att på en skola börja arbeta rättighetsbaserat innebär alltså inte att ett nytt perspektiv utan detta ingår redan i skolans huvuduppdrag.