1c Kommunikation och familjerättsliga konflikter

Systematiska fel vid kommunikation av allvarligheten av psykiskt och fysiskt våld i nära relationer med barn

Åldersövergripande arbete

Sverker Sikström Lunds universitet
Sammanfattning: Vårdnadstvister handlar ofta om värdering av värderingar av fysiskt och psykiskt våld. Skillnader kan här uppkomma mellan hur allvarligt våld bedöms som man själv har upplevt och hur allvarlighet det uppfattas av mottagaren. Empiriska studier har vi visat på systematiska felaktigheter vid kommunikation av våld, där fysiskt våld överbetonas och psykologiskt våld undervärderas.

Beskrivning: Att bedöma allvarligheten av fysiskt och psykiskt våld är väsentligt för att kunna göra bedömning för barnets bästa i vårdnadstvister. Dock är det ofta svårt att korrekt kommunicerar graden av våld som en familjemedlem har upplevt till socialsekreterare och till domare som avgör vad som är barnets bästa. I flera studier, har vi undersökt hur korrekt allvarlighet av våld kommuniceras. I fas 1 får partners skriva en text om självupplevda situationer av fysiskt och psykiskt våld i en nära relation och skatta allvarligheten i dessa. I fas 2 får andra personer läsa dessa berättelser och skatta allvarligheten i dem. Vi ser här systematiska skillnader vid bedömningarna. Fysiskt våld skattas högre av dom som läser texterna om våld jämfört med dom som upplevt våldet, medan psykologiskt våld underskattas. Psykologiskt våld är också svårare att bedöma än fysiskt våld. I fas 3 byter vi ut kvinnor mot män, och män mot kvinnor, i berättelserna och låter bedömare läsa och skatta allvarligheten av våldet. Här ser vi att våld skattas högre om skattaren tror att det är kvinnor som utsätts, och detta gäller oavsett om det handlar om fysiskt eller psykiskt våld. Denna metod kan alltså användas för att mäta felaktigheter i kommunikation av våld i nära relationer. Dessa resultat kan ha praktiska tillämpningar i vårdnadsutredningar och vid juridiska bedömningar av utsatta barn som är väsentligt för barnens rätt till liv och utveckling.

Anknytning till artikel 6: Enligt Artikel 6 – barnets rätt till liv och utveckling – i barnkonventionen har barnet rätt till omvårdnad och skydd men också rätt till rätt till kärlek och trygghet. Dessa rättigheter är speciellt svåra att bedöma vid vårdnadstvister där skydd exempelvis kan handla om att inte bli utsatt för fysiskt våld. Psykiskt våld kan exempelvis vara att en förälder motsätter sig barnets kontakt med den andra föräldern. Att väga dessa typer av fysiskt och psykiskt våld mot varandra är svårt. Här är det avgörande att kommunikation av allvarligheten av dessa typer av våld kommuniceras effektivt. Föredragit visar på felaktighet som uppkommer när allvarlighet av våld kommuniceras.