Fullsatt – 1a Hälsa och delaktighet

Barns perspektiv på hur deras delaktighet kan främjas i vård och habilitering

Britt-Mari Gilljam1, 2 Carina Sjöberg1, 3, Ingrid Larsson1

1 Högskolan i Halmstad
2 Barnkliniken, Region Halland
3 Operations- och intensivvårdskliniken, Region Halland

Sammanfattning: Barns rätt till utveckling innebär rätten att få ta ansvar och påverka sin situation, vilket är extra angeläget för barn med sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är därför betydelsefullt att förstå vad delaktighet innebär för barn, hur delaktighet kan främjas och vad som behöver förändras i vården för att öka barns delaktighet. Vid detta seminarium kommer vi presentera tre studier om barns egna perspektiv på vad och hur delaktighet i främjas i vård och habilitering.

Beskrivning: Hälso- och sjukvården har en skyldighet att ge alla patienter information, kunskap, och möjlighet att diskutera behov och beslut med sina vårdgivare, med syfte att stärka patientens självständighet och förmåga att fatta välgrundade beslut, detta gäller även när patienten är ett barn. Forskning visar att hälso- och sjukvården inte tillgodoser barnets behov av delaktighet i frågor som berör dem själva. Barns delaktighet i sin egen planering inom vård och habilitering är av central betydelse för att barnet ska kunna förstå och hantera sin sjukdom och funktionsnedsättning. Därför behöver barn involveras på en nivå som är anpassad efter deras ålder, förmåga och tidigare erfarenhet.
Barn med sjukdom och funktionsnedsättning är en heterogen grupp med varierande förutsättningar och behov. Gemensamt är dock att dessa barn, i högre grad än barn i allmänhet, är beroende av vuxna runt omkring sig och möter fler vuxna som fattar beslut som påverkar deras vardag under uppväxtåren. Därför är det ännu viktigare att efterfråga dessa barns röster. Utgångspunkten för vår forskning har varit att, utifrån barns egna röster, förstå och undersöka upplevelser kring vad delaktighet innebär för dem, hur delaktighet kan främjas och vad som är viktigt för att förändra vården för att öka barns delaktighet. Denna kunskap är viktig som utgångspunkt för att kunna förändra verksamheter riktade till barn. Vid detta seminarium kommer resultaten från denna forskning presenteras. Målgruppen är framförallt barn i åldrarna 6–12 år med långvarig sjukdom med erfarenhet av behandling på pediatrisk vårdenhet, barn som har erfarenhet av operation och barn med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar med erfarenhet av habiliteringsinsatser. Seminariet innehåller följande presentationer: 

  • Delaktighet i hälso- och sjukvården, utifrån barn med långvarig sjukdom  – Presentationen ges av Britt-Mari Gilljam, barnsjuksköterska barnkliniken Region Halland och doktorand i Hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad
  • Barns perspektiv på delaktighet i samband med dagkirurgi – Presentationen ges av Carina Sjöberg, specialistsjuksköterska anestesi operations- och intensivvårdskliniken Region Halland och doktorand i Hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad
  • Delaktighet i habilitering utifrån barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar – Presentationen ges av Ingrid Larsson, docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad

Anknytning till artikel 6: Seminariet knyter an till artikel 6 genom att det är av stor betydelse i vård och habilitering att undersöka och förstå hur barn vill vara delaktiga i sin vård och stödinsatser. För att kunna möta barns behov och preferenser, behöver verksamheter ha kunskap om vad delaktighet innebär och hur delaktighet kan främjas utifrån barnens perspektiv. Forskning har företrädesvis undersökt föräldrars och personals perspektiv på barns delaktighet, vilket inte är tillräckligt för att kunna omsätta kunskaper till ändamålsenliga och barnanpassade insatser och metoder.

 

GoFaR – Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept för barn och unga. Ett arbetssätt för att samskapa med barn om lösningar för ökad fysisk aktivitet

Therese Lundin1, Catharina Bergsten2, Hanna Burnesson3

1 Innovationsledare, PART – Preventivt arbete tillsammans
2 Skolsköterska och projektledare, Elevhälsans medicinska insats, Landskrona stad
3 Utvecklare,  PART – Preventivt arbete tillsammans
Sammanfattning:
GoFaR är ett förebyggande arbetssätt för att tillsammans med barnet samskapa fram en lösning för att öka barnets fysiska aktivitet, och därmed främja barnets hälsa, skolgång och utveckling genom meningsfull fritid. GoFaR:s målgrupp är barn som behöver en individuellt anpassad stödjande miljö runt sig för att lyckas och så småningom nå upp till FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet. I arbetet samverkar elevhälsan, skolan, socialtjänsten, idrottsförbundet, idrottsföreningar och hälso- och sjukvården.

Beskrivning:
Fysisk aktivitet har många positiva effekter. Det finns positiva samband mellan fysisk aktivitet och exempelvis motorisk utveckling, koncentrationsförmåga, mental hälsa, självkänsla mm (www.fyss.se). GoFaR är ett innovationsarbete som innebär en vidareutveckling av metoden FaR- fysisk aktivitet på recept som är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården att arbeta strukturerat med fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa och sjukdomar. Genom GoFaR vill vi skapa möjligheter för barn och unga som rör sig för lite och löper ökad risk för ohälsa, att utvecklas genom att ta del av dessa positiva effekter och leva ett hälsosamt fysiskt aktivt liv.

Genom arbetet med GoFaR i Landskrona kan skolsköterskorna på stadens skolor med start läsåret 19/20 förskriva fysisk aktivitet på recept till elever i grundskolan och gymnasiet. Utgångspunkten för arbetssättet är att göra skillnad för de barn som vi inte når med ordinarie arbetssätt och metoder. GoFaR utgår från barnets behov och lösningen samskapas tillsammans med barn och vårdnadshavare och anpassas för att göra skillnad för individen och för att just det barnet ska lyckas. Flera olika aktörer som finns runt barn och familjer samverkar i arbetet såsom elevhälsan, skolan, socialtjänsten, idrottsförbundet, idrottsföreningar och hälso- och sjukvården. För varje individuell lösning kan olika personer/verksamheter samordnas och stötta barnet och familjen till en förändring. För att arbetssättet ska utgå från barnets behov och önskemål har ett material tagits fram som skolsköterskan arbetar med i samtalet med barnet (oftast är vårdnadshavaren med). Syftet med materialet är att göra barnet delaktigt och själv vara central för att nå fram till en lösning och den aktivitet som barnet vill göra. Barnet får också möjlighet till motivationsstöd från en sk. Go-person som är en viktig person i processen. Vid behov kan föräldrar erbjudas stöd och råd i föräldraskapet som en del av lösningen för att skapa positiva förändringar. En katalog med aktiviteter är framtagen som hjälper barnet att hitta en aktivitet som kan skapa rörelseglädje. Innehållet är anpassat efter målgruppen och aktiviteternas intensitet går att anpassa individuellt. Varje aktör (idrottsföreningar, kommunens arenor, privata aktörer) som finns med i katalogen har fått information/utbildning i GoFaR och rutiner och kommunikationsvägar är uppbyggda för att det ska bli en positiv upplevelse för barnet. GoFaR implementeras i dagsläget på 9 skolor i Landskrona, med aktuella elever från låg-, mellan- och högstadiet. Materialet har även åldersanpassats till gymnasieelever. I vår föreläsning fokuserar vi på barnens upplevelser av att ha fått ett recept.

Anknytning till artikel 6: För att säkerställa alla barns rätt till utveckling behöver vi arbeta innovativt för att nå de barn som inte nås genom befintliga insatser. Föreläsningen beskriver ett konkret förebyggande arbetssätt för att göra detta och skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och hälsa. Arbetssättet GoFaR bygger på samskapande med barnet för att öka hens fysiska aktivitet. Det utgår från ett material som kan åldersanpassas och som säkerställer barnets delaktighet.