Jeanette Sundhall

Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvetenskaper

Min forskning handlar om makt, ålder, ålderskategoriseringar, barns rättigheter och vuxenhet. I mitt senaste forskningsprojekt Barn som politiska subjekt följer jag Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskar om barns rätt till delaktighet och möjlighet till deltagande i demokratiska processer.

Jag disputerade 2012 i genusvetenskap med avhandlingen Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter. Där diskuterar jag ålder som maktordning, ålderskategoriseringen barn och hur genusvetenskap och feministisk teori inte självklart inkluderar barn som en underordnad kategorisering i centrala diskussioner. Jag diskuterar också hur vuxenhet är naturaliserad. I avhandlingen analyserar jag hur barns rätt till delaktighet, skydd och omsorg uttrycks av familjerättens utredare. Det empiriska materialet består av dokument som familjerättens utredare skriver på uppdrag av tingsrätten i tvister om vårdnad, boende och umgänge där det förekommer uppgifter om våld från pappan mot mamman.

Sedan disputationen har jag fortsatt på teman som rör ålder, makt och kategoriseringar.

Läs mer här