Ing-Marie Wieselgren

Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKR är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Socialdepartementet finansierar arbetet och Uppdrag Psykisk Hälsa har sin organisatoriska placering på avdelningen för Vård och omsorg på SKR.

Läs mer här: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Mina Föreläsningar