Elina Pekkarinen

Barnombudsman i Finland

Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i de beslut som fattas i samhället. Ombudsmannen bedömer och främjar genomförandet av barnets rättigheter i Finland.

Barnombudsmannen lyfter fram barnens rättigheter i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattningen. Barnombudsmannen bygger upp ett samhälle som är bra och rättvist för barnen tillsammans med andra aktörer. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991).

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Administrativt arbetar ombudsmannen i anslutning till justitieministeriet. Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen.

I lagen åläggs barnombudsmannen följande uppgifter:

  • Bedöma hur barnens och de ungas rättigheter omsätts i praktiken.
  • Påverka beslutsfattarna med perspektiv på barnen.
  • Upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna.
  • Förmedla information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten.
  • Utveckla samarbetet mellan aktörer som verkar inom barnpolitiken.
  • Främja genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen har till uppgift att främja genomförandet av barnets intressen och rättigheter på samhällsplanet. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan därför inte ta ställning till dem eller ändra på myndigheternas beslut. Utgående från enskilda fenomen kan barnombudsmannen ändå aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning, om de i annat fall riskerar att bli utan uppmärksamhet.  I Finland är det riksdagens justitieombudsman som övervakar genomförandet av barnets rättigheter. Justitieombudsmannen övervakar lagligheten av myndigheternas verksamhet i huvudsak genom att undersöka klagomål som lämnats till justitieombudsmannen. Barn och unga kan också lämna klagomål till justitieombudsmannen. Anvisningar för hur man gör ett klagomål finns här.